• 5GWN 2019

    5G for Future Wireless Networks. Second EAI International Conference, 5GWN 2019, Changsha, China, February 23-24, 2019, Proceedings

    Victor C. M. Leung, Haijun Zhang, Xiping Hu, Qiang Liu and Zhi Liu

    23rd–24th Feb 2019

  • 5GWN 2017

    5G for Future Wireless Networks. First International Conference, 5GWN 2017, Beijing, China, April 21-23, 2017, Proceedings

    Keping Long, Victor C.M. Leung, Haijun Zhang, Zhiyong Feng, Yonghui Li and Zhongshan Zhang

    21st–23rd Apr 2017